Radonbesiktning

Vid upptäckt av förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning genomföras. En sådan besiktning utförs enkelt på plats i hemmet och har som syfte att fastställa vilka saneringsåtgärder som krävs för att lösa problemet med förhöjda radonhalter.

Radon bildas i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för för höga radonhalter utgör en hälsorisk, eftersom det kan leda till lungcancer. I Sverige är gränsvärdet för radon i bostäder 200 Bq/m3.

Radon kan orsaka cancer och enligt Strålskyddsmyndigheten leder det till cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Det är den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. För närvarande uppskattas omkring 400 000 bostäder i Sverige ha radonhalter som överskrider det tillåtna gränsvärdet. Det enda sättet att säkerställa om en bostad har för höga radonhalter är genom att genomföra en radonmätning.

Radon kan ha flera källor, såsom marken, byggnadsmaterial och vattnet. Vid genomförandet av en radonbesiktning granskas huskonstruktionen noggrant, och en grundlig översyn av bostaden genomförs. Denna process inkluderar kontroll av ventilationssystemet, sökande efter eventuella läckor samt mätning av gammastrålning från byggnaden. Efter avslutad besiktning får man en tydlig bild av de åtgärder som krävs för att hantera radonproblemet. Det finns flera olika metoder för radonsanering, och valet beror på varifrån radonet kommer.

En radonbesiktning innebär att besiktningsmän kommer till din bostad för att hjälpa dig få en klar uppfattning om hur radonet tränger in och hur det kan elimineras. För att förbereda inför besiktningen, ha mätrapporten från radonmätningen, en planritning över bostaden och byggnadsbeskrivning nära till hands. Vid besiktningen kan det vara nödvändigt att komma åt golvbrunnar, vattenledningar, elanslutningar och inspektionsluckor för att kunna undersöka alla möjliga källor för radonet. Dessa detaljer underlättar besiktningsmännens arbete och säkerställer en mer noggrann bedömning av situationen.

Genom att genomföra en radonbesiktning och få professionell hjälp från besiktningsmännen får du värdefull information om radonhalten i din bostad och de bästa åtgärderna för att minska exponeringen. Att agera i förebyggande syfte är av största vikt för att skydda dig själv och dina nära och kära från eventuella hälsorisker kopplade till höga radonhalter. Så se till att boka en radonbesiktning och skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.

Relaterad information
Radon
Radonbelastung

Related Posts

© 2024 stockholmnordost.se - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress